29 Eylül 2011 Perşembe

AGİKAD 1. TÜZÜK

Ankara Girişimci Kadınlar Derneği 
[AGİKAD] Tüzüğü
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
DERNEĞİN ADI:
MADDE 1 - Derneğin adı, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği’dir
DERNEĞİN MERKEZİ:
MADDE 2 - Derneğin Merkezi Ankara’dır. Şubesi Yoktur.
DERNEĞİN AMACI:
MADDE 3 - Dernek;
-Mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek, iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi ne yönelik faaliyetlerde bulunmak
-Kadın ve genç girişimci sayısını arttırmak,
-Kadın hakları, toplumsal cinsiyet, kadının toplumdaki ve iş hayatındaki statüsünün korunması için faaliyetler düzenlemek
-Kadınların sorunlarına çözüm yolları araştırılarak yardımcı olmak, ortak bir kent kültürünün yapılandırılmasına aracılık etmek ve bunların takipçisi olmak
-Kadınları sosyalleştirerek onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına öncülük etmek, el emeklerini değerlendirmelerine gerektiğinde yasal yollardan satışına aracılık etmek
-2. el her türlü eşyayı, bunlara gereksinimi olan ailelere ve kimsesizlere ulaştırma gayesiyle yardım toplamak ve dağıtmak
amacıyla kurulmuştur.
AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
MADDE 4 - Dernek Amaçlarına Ulaşmak İçin:
1)Eğitsel, öğretsel, üretsel, bilimsel ve toplumsal çalışmalar için gerekli yönetimsel olurları alarak, kültür evi, sanat evi, konuk evi, kütüphane, pansiyon açar yada açtırır, Sanat, turizm ve toplumsal içerikli çalışmalar yapar ve bu konularla ilgili el becerileri, ileri düzey folklor, tiyatro, spor, müzik ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenler, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak başarılı olanlara belgeler ve ödüller verir.
2)Üyeleri arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesi ve devam ettirilebilmesi için sergi, balo, konser, tiyatro, spor, kültür – sanat ve eğlence etkinlikleri, yemekli toplantılar, iç ve dış geziler, geceler, çaylar, kermes ve benzeri etkinleri düzenlemek. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak yurt içinden ve dışından bağış kabul etmek. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak işletmek.
3)Üyelerin yararlanması amacıyla lokaller(içkili-içkisiz),her türlü okul açmak, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri, sağlık birimleri, rehabilitasyon ve eğitim merkezleri ve iş atölyeleri açmak yada açtırmak, ortak olmak ve/ veya işletebilmek.
4)Çalışmalarını duyurmak amacıyla amaçları doğrultusunda kitap, gazete ve dergilerde yazılar yayınlayabilir. Amacın gerçekleştirilebilmesi için her türlü bilgi belge doküman ve yayınları temin etmek dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için de amaçları doğrultusunda; gazete, dergi, kitap gibi yayınlar aracılığı ile çalışmaları olacaktır.
5)Taşınır ve taşınmaz mal satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazların üzerinde ayni hak tesis edinebilir.
6)Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
7)Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
8)Tüzük amaçları doğrultusunda kanunlarla yasaklanmamış ihtiyaç duyulan her türlü faaliyeti yürütmek.
9)Eğitim konusunda danışmanlık hizmetleri vermek, hedef kitleye yönelik paket seminer programları hazırlamak ve faaliyete geçirmek.
10)Genç ve kadın girişimcileri teşvik eder, mesleki eğitimi destekler, nitelikli iş insanları yetiştirir, eğitim ve öğretim programları hazırlar ve sektörel sorunlara çözüm üretir
11)Gerekli izinlerin alınması koşuluyla örgün ve yaygın eğitim programları hazırlayabilir, hazırlanmış olan programları uygulayabilir, bu amaçla projeler hazırlayabilir, hibe programlarından yararlanabilir
12)Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir, projeler hazırlayabilir, ortak çalışmalar yapabilir.
13)Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir
ŞUBELERİN KURULUŞU VE ORGANLARI
Şube kurma ve Şube ile Dernek Genel Merkezi arası ilişkiler ve Şubelerin feshi
MADDE 5- Dernek genel kurul kararı ile gerekli görülen illerde şubeler açabilir. Şube açılması için en az 5 kişinin kimliklerini içeren bir dilekçe ile dernek yönetim kuruluna başvuruları gerekir.
DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI- MESLEK VEYA SANATLARI-İKAMETGAHLARI VE TABİYETLERİ, ASİL ÜYELER, ONURSAL ÜYELER
MADDE 6 -
A ) Kurucu Üyeler
Adı Soyadı Adresi Mesleği Uyruğu
1) İnsaf Kılıç 06Yol-İş Sitesi 16/12 Emekli Sekreter T.C
2) Hülya Çolak İnönü Mah. 1. Cad. 5.Sok. No:80 Ev Hanımı T.C
3) Gülay Kozan Mesa Batısitesi Genel-İş Koop. 2/20 Emekli Öğretmen T.C
4) Ayşe Bilgin Mesa Batısitesi Genel-İş Koop. 12/3 Emekli Muhasebeci T.C
5) Gülay Atasoy Güneyce Sitesi No:106 kardelen Mah. Emekli ÖğretmenT.C
6) Mürvet Kalaylıoğlu Kardeşler Koop. 2. Cad. 3A-3 Yenimahalle Sekreter T.C
7) Ülker Demirhan Hukukçular Sitesi 4. Cad. 3/19 Ev Hanımı T.C
B) Asil Üyeler
Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitiren ve derneğin amaç ve çalışmalarını benimseyen herkes derneğe üye olabilir.
Asil üyelik derneğe üye olmak isteyen kişilerin yazılı olarak başvurması üzerine yapılır. Başvuruda üye adayı, işini, yaşını, uyruğunu, adresini belirtir ve derneğin amacına uygun davranmayı da kabul etmiş sayılır. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaat en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul yada ret şeklinde sonuca bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir.
C) Onursal Üyeler
Onursal Üye; derneğe maddi ve manevi destekte bulunan üyelerdir.
DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA VE ÇIKARILMA
MADDE 7 -
Dernek üyeliği istifa, ölüm, üst üste iki kez mazeretsiz üyelik aidatını ödememek ve aidatın ödenmemesi konusunda yapılan iki uyarıya yanıt vermemek, üyelik sırasında üyelik şartlarını kaybetmek ve dernek yönetim kurulunun kararı ile çıkarılmak sureti ile son bulur.
2908 sayılı Dernekler Kanununda belirtilen suçları işleyenlerle söz ve yazıları ile derneğin amaçlarına zarar verecek davranışlarda bulunanlar yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar.
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 8 -
A.Genel Kurul
B.Yönetim Kurulu
C.Denetleme Kurulu
A.Genel Kurul
Genel kurul dernek üyelerinden oluşur.
Genel kurul iki yılda bir mayıs ayında olağan olarak toplanır. Genel Kurul çağrısı yönetim kurulunca yapılır. Ayrıca üyelerin en az %20’sinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulunca en geç 1 ay içinde kurul toplanır. Denetleme Kurulu da Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.
Genel kurul gündemi, günü, saati ve yeri, toplantı gününden 15 gün önce bir gazetede yayınlanır. Durum 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Salt çoğunluk sağlandığı takdirde Genel Kurul Toplantısı ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır.Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının (salt çoğunluk) katılımı ile toplanır. Toplantı yeter sayısının bulunamaması durumunda Genel Kurul toplantısı toplantı gününden 1 hafta sonra aynı yer ve saatte yapılır. Bu durumda salt çoğunluk aranmaz. Ancak 2. toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayıları toplamının iki katından az olamaz. Çoğunluğun sağlandığı anlaşıldıktan sonra toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Hükümet komiserinin gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Dernek üyeleri Genel Kurul’a isimlerini içeren listeyi imzalayarak girerler.
Açılıştan sonra Genel Kurul tarafından toplantıyı idare etmek ve yetki verildiği takdirde Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere 1 başkan ve 2 hatipten oluşan Genel Kurul başkanlık divanı seçilir.
Toplantı sonunda tutanak, önerge ve diğer belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel Kurul oylamalarında gizli oy esastır. Kararlar çoğunlukla alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel Kurul sadece gündemdeki maddeleri görüşür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az %10’unun görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması da zorunludur.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
a)Yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini seçer,
b)Denetleme kurulunun asil üye ve yedek üyelerini seçer,
c)Yönetim kurulu tarafından Genel Kurul’a verilen çalışma raporu, hesaplar, denetleme raporlarını inceler, uygun gördüğü takdirde onaylar, yönetim ve denetim kurullarını ibra eder, denetim bütçesini inceleyip aynen veya değiştirerek kabul eder,
d)Teklif edilen onursal üyeleri seçer,
e)Derneğin feshi gerektiği takdirde 2/3 çoğunluğa göre karar verir. (Bu durumda derneğin tüm mal varlığı Genel Kurul yetkisine bırakılır. )
B) Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu 9 (dokuz) asil 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur. İlk Yönetim kurulu toplantısında, Yönetim kurulu kendi arasında bir başkan, bir genel sekreter ve bir de sayman ve 4 üye seçerek görev bölümü yapar. Yönetim kurulu ayda bir gerektiğinde toplanır. Yedek üye yerine geldiği asil üyenin başkan ve öteki üyelerin yetki ve görev süresini, sorumluluklarını yönetim kurulu belirler ve karar defterine kaydeder. Asil üyelerin çeşitli nedenlerle ayrılması halinde boşalan üyeliklerin yerine yedek üyeler çağırılır. Yönetim kurulu üye sayısı, yedeklerinin de çağrılmasına karşı üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse 1 ay içinde olağanüstü Genel Kurul’a gidilir.
Yönetim kurulunun görevleri:
a)Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerini bir yada birkaçına yetki vermek,
b)Genel kurulda verilen kararları uygulamak,
c)Genel kurulda kabul edilen bütçe çerçevesinde gelirleri tahsil etmek ve harcamaları yapmak,
d)İki yıllık bütçeyi hazırlayarak onay için Genel kurula arz etmek,
e)Çalışma raporunu hazırlayarak onay için Genel kurula arz etmek,
f) Ayrılan yönetim kurulu üyeleri yerine yedekleri davet etmek,
g)Dernek ile ilgili her türlü kayıtları, mevzuat uyarında tutulması gereken defterleri tutmak ve tutulmasını sağlamak,
h)Mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
C) Denetleme Kurulu ve Kurulun Görevleri
Denetleme kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur ve Genel kurul tarafında 2 yıllığına seçilir. Göreve gelen yedek üye asil üyenin süresini tamamlar. Denetleme kurulu 6 ayı geçmeyen aralıklarla derneğin gelir ve giderlerini ve faaliyetlerini denetler ve rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir ve Genel Kurula seçildiği dönemi kapsayan rapor verir. Denetleme kurulu, ayrıca dilediği zaman defter,işlem ve belgeleri inceleyebilir. Denetleme kurulu gerek gördüğünde oy birliği ile Kurulu toplantıya çağırabilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 9 -
a) Her üye ayda 5 YTL. Olmak üzere yılda 60 YTL. Öder.
b) Konser, tiyatro, balo, eşya piyangosu, seyahat faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
c)   Gerçek ve tüzel kişilerden elde edilecek sair yardımlar.
d)   Dernek faaliyetlerinden elde edilecek sair gelirler
MADDE 10 -
İş bu tüzüğün değişiklikleri Genel kurulda 2/3 çoğunlukla gerçekleştirilir
MADDE 11 -
İş bu tüzükte yer almayan hususlarda Dernekler Kanunu ve diğer mercii mevzuatı uygulanır.

İNSAF KILIÇ         NESRİN YAŞAR     ÖZLEM HABİBE EREN    ŞÜKRAN KİTİŞ
BAŞKAN                BAŞKAN YARD.     SAYMAN                              SEKRETER

NALAN İNCE        SELMA ERGEN     NERİMAN YAZAN
ÜYE                         ÜYE                          ÜYE

Hiç yorum yok: