24 Haziran 2017 Cumartesi

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İLÂNI & DUYURU VE DAVET,

ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ
(AGİKAD) "OLAĞANÜSTÜ" KONGRE İLANI

Ankara Girişimci Kadınlar Derneğinin olağanüstü Genel Kurulu; Aşağıda açıklanan Gündemini görüşmek ve karara bağlamak üzere: 03 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 14.00 de “Atatürk Bulvarı No: 81 'TÜRK-KONUT Toplantı Salonu' Kızılay-Ankara” adresinde;
Birinci toplantıda çoğunluk sağlamadığı taktirde İkinci toplantı, 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü aynı adres ve saatte "çoğunluk aranmaksızın" yapılacaktır.
Tüm üyelere saygıyla duyurulur. 16 Haziran 2017
                                                  Yönetim Kurulu Başkanlığı
GÜNDEM:
1. İstiklâl Marşı ve saygı duruşu,
2. Açılış konuşması,
3. Kongre divanı seçimi,
4. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi
    ve ayrı ayrı ibrası.
5. Tüzük ve adres değişikliği,
6. Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi,
7. Dilek ve temenniler,
8. Kapanış.

2 Haziran 2017 Cuma

Vatan hainlerinin korkulu rüyası; Teröristlerin kâbusu "KATO Kahramanları" Şehit Oldular.

VAHİM BİR KAZA VE ŞEHİTLERİMİZ
Şırnak’ta 13 Vatan Evlâdı, Sevgili Yavrularımız, Canlarımız; Feci bir helikopter kazasında şehit oldular. Yüreğimiz yandı, kanımız dondu. Makamları Cennet, Mekânları nur ve huzur içinde olsunlar. Bilvesile; Aziz Milletimiz ve Kahraman Türk Ordumuza baş sağlığı; Kederli aileleri, yakınları, dost ve arkadaşlarına sabırlar dileriz.

VATAN SİZE MİNNETTARDIR

19 Mayıs 2017 Cuma

KUTLAMA & TEBRİK

19 MAYIS “ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINIZ" KUTLU OLSUN
19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin Samsun'da atıldığı kutlu bir gündür. Bu gün ki varlığımızı ve medeni milletler arasındaki ağırlığımızı; O temeli onurla atan Mustafa Kemal ATATÜRK ve silâh arkadaşlarına borçluyuz.
Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere; Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün kurucularını, Milli Mücadele Kahramanları ile Şehid ve Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.
Ayrıca bu vesileyle: 
“Atatürk ve çevresine hakaret eden” Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı bölücü hainleri de şiddetle, esef ve nefretle kınıyoruz.
AGİKAD
Ankara Girişimci Kadınlar Derneği
YÖNETİM KURULU

1 Mayıs 2017 Pazartesi

GÖZÜMÜZ AYDIN. YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ. Kaldığımız Yerden Faaliyete Devam

29 Nisan 2017 CUMARTESİ                                       Resmi Gazete                                                 Sayı: 30052
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Karar Sayısı: KHK/689
Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.
(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.
İade hükümleri
MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.
(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.
Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler
MADDE 3 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (3) sayılı listede yer alan gazete, dergi, vakıflar, dernekler ve özel sağlık kuruluşları kapatılmıştır.
(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
(3) Ekli (4) sayılı listede yer alan dernekler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu dernekler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
Yurtdışında öğrenim görenler
MADDE 4 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.
Değişiklik hükümleri
MADDE 5 – (1) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya diğer terör örgütlerine” ibaresi ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Bu madde hükümleri 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler uyarınca gerçekleştirilen bütün kapatma işlemleri hakkında uygulanır.”
(2) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkrada belirtilen taşınmazların devredildiği üçüncü kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olması halinde, taşınmaz üzerinde aynı faaliyete devam edildiğine bakılmaksızın devir işlemleri muvazaalı kabul edilir ve tapuda ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak resen tescil edilir.
(3) Bu madde kapsamında görülmekte olan davalarda konusuz kalma nedeniyle davanın esası ve yargılama giderleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilir.”
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
            Binali YILDIRIM
                    Başbakan

20 Temmuz 2016 Çarşamba

BAŞKAN AV. ŞÜKRAN KİTİŞ: "NİKÂH İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME VE 15 TEMMUZ OLAYLARI" NEDENİYLE BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği) Başkanı Şükran Kitiş: 
AGİKAD Başkanı: Av. Şükran KİTİŞ
NİKÂH İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME VE 15 TEMMUZ OLAYLARI NEDENİYLE BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada:
İçişlerinde vatandaşlık hizmetlerinde yenilikler geliyor. Evlenme ve ölüm gibi işlemler için artık nüfus merkezlerine gitmesi gerekmeyecek. Vatandaş artık mahkeme kararına ihtiyaç bulmadan yanlış yazılan ad ve soyadlarını değiştirebilecek. Pasaport ve ehliyet işlemleri artık polisten alınıp nüfusa verilecek. Ayrıca adres değişiklikleri bildirilirken evlenme yetkisinde de değişiklik olacak. Köy muhtarlarına evlendirme yetkisi veriyoruz. Diye bir açıklama yapmıştır.
Ad ve soyadı değişiklikleri, ölüm ve evlenme işlemlerinin yapılması ve bunların kayıtlarının düzgün yapılması çok önemlidir. Ağırlıklı olarak Dini eğitim alan müftülerin, seçimle iş başına gelen ve eğitim standardı belli olmayan muhtarların bu çalışmalarında ne kadar yetkin olacağı bilinemiyor. Nüfus Müdürlüklerinin kadrolarının artırılması yerine görev tanımlarına hiç uymayan kişilere bu görevin verilmesi doğru karar mıdır?
Muhtarların gerçek ihtiyaç sahiplerini tespitte bile yeterli olamadıkları zaman zaman yandaşlarını ihtiyaç sahibi olmadıkları halde ihtiyaç sahibi gibi gösterdiği söylenmektedir. 
VERİLEN BU KARARLA BİR KARMAŞA YAŞANABİLİR.
Mahkeme kararı olmadan isim değişikleri yapması bir kolaylık gibi görünmek de ancak çok sakıncalı olacaktır. Başı sıkışan muhtardan yeni bir isim almak için başvuracak muhtarlık araştırma yapmadan bu işi nasıl yapacaktır. Muhtarlıklara mahkeme elemanları gibi elemanlar ve araştırma imkânları mı verilecektir. Alt yapısı düşünülmeden, yaratacağı sonuçlar hesaplanmadan bu değişikliklerin yapılması hata olur.
Adres bildirimi yapılmaması bile borçlu veya suça karışan insanların takibinde sıkıntı yaratırken birde bu işlemlerde vatandaşa kolaylık sağlayacağız zihniyetiyle mahkemelerin yetkisinden alınıp kolaylaştırılması toplumda telafisi imkânsız sorunlar yaratacaktır.
Resmi nikâhın zorunlu olması ve kayıt altına alınması hem kadınların hem çocukların hakları ve korunması açısından çok önemli iken muhtar ve müftülüklerde yapılacak bu işlemler ve kayıtlarının nüfusa bildirilmesi müftü ve muhtarlara büyük külfet getirecek asıl görevlerini yapmalarına ayıracakları zamanı bölecek, hem de yanlarına çalışan almak zorunda kalacakları içinde sorun yaratacaktır.
Resmi nikâhın zorunlu olması nüfus kayıtlarının düzeni açısından önemli olduğu gibi imam nikâhının resmi nikâh sonrası yapılması ve isteğe bağlı olması toplumun yapısına da uygundur. Vatandaşlarının büyük çoğunluğu Müslüman olsa da gayri Müslimlerin hali ne olacaktır. Resmi nikâh genele uygulanabilen bir nikâh biçimidir.
Hazırlanan değişiklik uygulamada; erken yaşta ve zorla evliliklerin daha da artmasına sebep olacaktır.  Özellikle küçük yerlerde akraba evliliklerinin fazlalaşmasına, çocuk gelinlerin artmasına, kadını kolaylıkla evlendirmeye, eve kapatmaya, gereken yaşta özgür iradesiyle eş seçimini engellemeye, kadınların evlilik, miras ve boşanma gibi hakları açısından güvencesiz bırakılmasına yol açacaktır. Bu yapılacak değişikliklerin bir daha gözden geçirilmesi gerektiği inancındayız.
15 Temmuz 2016 olayları nedeniyle hayatını kaybeden şehitlerimizin yakınlarına sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.

18 Temmuz 2016 Pazartesi

ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ (AGİKAD) MESAJIDIR

ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ (AGİKAD) MESAJIDIR

15 TEMMUZ 2016 CUMA GECESİ VUKU BULAN "VAHİM DARBE KALKIŞMASI" NEDENİYLE ÜLKEMİZ "HEM BÜYÜK BİR TEHLİKEYİ BERTARAF ETMİŞ VE HEM DE ÇOK BÜYÜK BİR DEMOKRASİ SINAVI VERMİŞTİR." GÜN BİRLİK OLMA VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR. 
AGİKAD YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN 
ŞÜKRAN KİTİŞ

28 Mayıs 2016 Cumartesi

ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ (AGİKAD) Olağanüsti Genel Kurulu Yapıldı

        ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ
        GENEL KURULU YAPILDI
         Ankara- (İsmail Kara) Kısa adı AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği) olan, alanında öncü ve önder Sivil Toplum Kuruluşunun olağanüstü genel kurul toplantısı 26 Haziran 2016 - Pazar günü yapıldı.
         Ankara Girişimci Kadınlar Derneğinin, Dernek Merkezinde ve Üyelerden Avukat Nurten Taşkaya'nın Divan Başkanlığında yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında; Kurucu Başkan İnsaf Kılıç, bu defa Başkanlık için aday olmadı, Yönetim Kurulunun bir kısmında da nöbet değişimi yapıldı. 
         Çok olgun, olumlu ve verimli bir hava içinde çalışmalarına başlayan toplantı; Başkan İnsaf Kılıç’ın açılış konuşmasıyla açıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasını takiben gündemde yer alan diğer konulara geçildi. Gündem gereği Yönetim ve denetim kurullarının raporları okunup ibra edildi. Ayrıca, Derneğin Yönetim ve denetim kurulları seçimle yenilendi.
         Ankara Girişimci Kadınlar Derneğinin 2004 yılından; Yani AGİKAD'ın kuruluşundan itibaren Yönetimde sürekli görev alan bazı Üyeler ile Kuruluştan bu bu yana Başkanlı görevini yürüten İnsaf Kılıç bu kez yönetimde yer almadı. Yönetim kurulu adeta yeniden yapılandırıldı ve mesleklerinde profesyonel olan bazı üyelerin yer aldığı "yeni bir yönetim kadrosu" oluştu.
         Verilen bir önerge ile kurucu başkan İnsaf Kılıç’a “Onursal Başkanlık” verilmesi istendi. Genel Kurulda memnuniyet yaratan ve sevinçle karşılanan önerge, Divan Başkanı tarafından üyelerin oyuna sunuldu ve genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edilerek onaylandı. 
         Toplantının sona ermesiyle üyeler dağılırken; Yeni seçilen Yönetim Kurulu Dernek Merkezinde kalarak, öncelikle kendi aralarında "derneğin geleceği ile ilgili" bazı konuları karşılıklı sohbet havasında konuştular. Daha sonra ve genel istek üzerine, Kanun, Tüzük ve Dernekler Yönetmeliği uyarınca "en geç bir hafta içinde yapılması gereken" ilk yönetim kurulu toplantısını da yaparak görev paylaşımında bulundular.
         BUNA GÖRE: 
         Yenilenen yönetim kurulunda görev alanların isimleri ve görev dağılımı şöyle gerçekleşti;
         1.Şükran Kitiş (Başkan - Av.),
         2.Handan Demirdamar (Başkan Yardımcısı),
         3.Günay Örücü (Başkan Yardımcısı),
         4.Sema Üstün (Genel Sekreter),
         5.İsmail Kara (Muhasip),
         6.Ali Ulusoy (Yönetim Krl.Üyesi)
         7.Tülin Yelda Göktaş, (Yönetim Krl.Üyesi),
         8.Esra İnce Özer (Yönetim Krl.Üye)
         9.Serpil Gökdere (Yönetim Krl.Üyesi)
         Asıl amacı ev hanımlarını ekonomiye kazandırmak; KOSGEB Destekli, Sertifikalı Eğitim ve Uygulama Programları ile İşletme ve Meslek Sahibi İş Kadını yetiştirmek suretiyle, kadınları verim ve üretim unsuru kılmak; Kadınlar arasında Sosyal Girişimci sayısını çoğaltmak; Kadına ve aile içi şiddetin etkin biçimde önlenmesine ve mağdurların korunmasına katkı sağlama; Eğitim, bilim, yardımlaşma - dayanışma ve işbirliği; Kültürel ve sanatsal faaliyetler olan Dernek; Kurulduğu günden itibaren özenle uyguladığı faaliyetler ve Kadınlar yararına düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikleriyle medyada adından bir hayli söz ettirmiştir. Ayrıca, konusu ve alanı bakımından Türkiye'de bir ilk olan AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği); Bütün Türkiye'de bu adla ve alanda peş peşe kurularak faaliyete geçen pek çok kadın örgütü ve Sivil Toplum kuruluşuna da öncülük etmiştir. Dolayısıyla AGİKAD'ın, örneğin bir GELİNCİK PROJESİ'nden tutun, Ulusal ve Uluslar Arası birbirinden ağırlıklı pek çok projede adı ve ağırlığı vardır.